top of page
compulsar-Documentos-1024x683_edited_edi

Tràmits d'FP

Aquell alumnat matriculat a FP i que ja hagi cursat altres estudis universitaris o d’FP pot sol·licitar la convalidació dels mòduls formatius que consideri que són susceptibles de convalidació.

Al quadre següent hi ha un resum de les convalidacions sol·licitades amb més freqüència als estudis que imparteix el centre, (n'hi pot haver d'altres, consulta la normativa).

 

Depenent dels estudis als que estiguis matriculat i dels que ja has cursat, algunes de les convalidacions les podrà resoldre el centre, d’altres, en canvi, les haurà de resoldre el Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP).

 PROCEDIMENT:

 • En cas de presentar estudis d'FP, hauràs de disposar del certificat de notes dels estudis que vares cursar i revisar si són Títol LOGSE o LOE , (si al teu butlletí de notes apareix un mòdul que es diu Empresa i iniciativa emprenedora, els estudis són LOE)

 • Consulta al quadre següent si resoldre la convalidació que vols demanar és competència del centre o del MEFP.

 • Segons pertoqui emplena la sol·licitud de convalidació.

 • Envia per correu electrònic la sol·licitud a secretaria (secretaria@cepacalvia.com) juntament amb la documentació que es demana en cada cas. També pots sol·licitar cita prèvia i fer el tràmit presencialment. 

 • Has de fer el tràmit abans del 31 d'octubre (14 d'octubre si se sol·licita la convalidació al MEFP).

 

Important: mentre no hagis rebut la resolució per part del MEFP no estaràs exempt/a d'assistir a classe i de presentar-te a les proves d'avaluació.

 

Pots consultar tota la normativa referent a les convalidacions aquí.

CONVALIDACIONS DE MÒDULS FORMATIUS D’FP A PARTIR

D’ALTRES ESTUDIS

CONVALIDACIÓ DE MÒDULS FORMATIUS D’FP A PARTIR DE CERTIFICATS DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

Aquell alumnat matriculat a estudis d’FP que estigui en possessió de certificats de qualificació professional o al que se li han acreditat unitats de competència professional pot sol·licitar la convalidació d’aquells mòduls susceptibles de ser convalidats.

 

 PROCEDIMENT:

 • Revisa als quadres següents si compleixes els requisits formatius per sol·licitar la convalidació. Alguns mòduls formatius requereixen unitats de competència corresponents a més d’una qualificació professional per a poder ser convalidat.

 • Emplena la següent sol·licitud i lliura-la juntament a la documentació que es demana a secretaria del centre abans del 31 d'octubre.

SOL·LICITUD D'ANUL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA MATRÍCULA

I RENÚNCIA A MÒDULS

L’alumnat pot demanar l’anul·lació voluntària de la matrícula o renunciar a algun/s mòdul/s professionals per tal de no esgotar el nombre màxim de convocatòries establertes en què pot ser avaluat.

A aquest document  trobaràs tota la informació respecte a la normativa.  

 

 PROCEDIMENT:

 • En primer lloc parla amb el teu tutor/a i exposa-li la situació.

 • S’ha de formular amb una antelació mínima de dos mesos abans de l’avaluació final del curs o del/s mòdul/s en els quals vol anul·lar la matrícula.

 • Emplena la sol·licitudi adjunta la documentació que es demana (hauràs de tenir un motiu justificat per sol·licitar la reunúncia). Si tens dubtes, consulta amb el teu tutor/a.

 • Lliura-la a la Secretaria del centre. La Direcció del centre ha de resoldre en el termini màxim de 10 dies comptadors des de l’endemà del dia de la recepció de la sol·licitud i comunicarà al sol·licitant l’acceptació de l’anul·lació o renúncia de matrícula per escrit.

SOL·LICITUDS RELATIVES AL MÒDUL D’FCT

EXEMPCIÓ

Es pot sol·licitar quan s'acrediti experiència laboral, com a mínim, d'un any a jornada completa, en un camp professional relacionat directament amb el cicle formatiu.

 

AJORNAMENT

Per tal de no exhaurir el nombre de convocatòries possibles, l’alumnat pot sol·licitar a la Direcció del centre educatiu l’ajornament de les pràctiques, si abans que el centre les planifiqui es donen o es preveuen que hi pot haver determinades circumstàncies que puguin impedir cursar-les en el període que tenia assignat.

 

RENÚNCIA

 • L’alumnat pot sol·licitar la renúncia voluntària de la matrícula d'FCT. La renúncia implica que la convocatòria no s’ha de comptar a l’efecte del nombre màxim de convocatòries en què pot ser avaluat.

 • La renúncia s’ha de fer per escrit, i s’ha d’adreçar a la direcció del centre educatiu amb una antelació mínima de 21 dies hàbils abans de la sessió d’avaluació que determina l’accés a les pràctiques formatives. Al butlletí de qualificacions de l'alumne constarà l'expressió “RENÚNCIA”.

 PROCEDIMENT:

 • Informar de la situació al tutor/a d’FCT.

 • Emplenar la sol·licitud i indicar què es sol·licita.

 • Adjuntar la documentació que es requereix.

 • Lliurar-la a Secretaria del centre dins els terminis establerts.

EXPEDICIÓ TITOL FP

Instruccions pel pagament de taxes per a l'expedició del títol d'FP

EXPEDICIÓ TÍTOL FP

Instruccions pel pagament de taxes per a l'expedició del títol d'FP

bottom of page