top of page

Prova d'accés a cicles de grau superior

Finalitat

 • Les proves d’accés tenen la finalitat de permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.

 • La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar que la persona interessada té la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixen per al cicle al qual vol accedir.

 

Requisits dels aspirants

 • Complir 19 anys o més l’any de fer la prova.

 • Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a GS i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

 

Certificació

 • La superació de la prova s’acredita amb el certificat que correspongui.

 • Les proves d’accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l’Estat espanyol.

 • Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.

 • La superació de la prova permet la sol•licitud de plaça, pel torn d’accés mitjançant prova, en els ensenyaments per als quals hagi superat la prova.

 • La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar.

 • La superació de la prova d’accés a GS permet l’accés a qualsevol dels cicles de grau superior de les famílies professionals que consten específicament en el certificat corresponent o al cicle que hi consta específicament. 

 

Contingut de la prova

 • Aquesta prova consta d’una part comuna i d’una part específica.

 • La part comuna és única per a tots els cicles.

 • La part específica és única per a cada opció. S’han agrupat les famílies professionals dels cicles formatius en tres opcions diferents, i en cada opció s’ha establert el conjunt de matèries entre les quals l’aspirant n’ha d’escollir dues. 

 • El currículum de referència de les matèries de la prova d’accés a GS s’ha de centrar en les competències bàsiques de 2n de batxiller.

Estructura de la prova: La prova d'accés a GS s'estructura en 2 parts:

 • Matèries de la part comuna: Ll. castellana, Ll. catalana, Ll. estrangera: anglès

 • Matèries de la part específica:

Opció d’humanitats i ciències socials:

 

Opció de ciències de la salut i mediambientals:

Opció de ciències i tecnologia:

Famílies professionals

 • Administració i gestió

 • Comerç i màrqueting

 • Hoteleria i turisme

 • Serveis socioculturals i a la comunitat

Matèries per a triar (2 dels 5)

 • Economia

 • Geografia

 • Psicologia

 • Segona llengua estrangera

 • Matemàtiques

Famílies professionals

 • Activitats físiques i esportives

 • Agrària

 • Imatge personal

 • Indústries alimentàries

 • Maritimopesquera (només el cicle formatiu Aqüicultura)

 • Química

 • Sanitat

 • Seguretat i medi ambient

Matèries per a triar (2 dels 5)

 • Biologia

 • Ciències de la Terra

 • Educació física

 • Química

 • Matemàtiques

Famílies professionals

 • Arts gràfiques

 • Arts i artesanies

 • Edificació i obra civil

 • Electricitat i electrònica

 • Energia i aigua

 • Fabricació mecànica

 • Fusta, mobles i suro

 • Imatge i so

 • Indústries extractives

 • Informàtica i comunicacions

 • Instal•lació i manteniment

 • Maritimopesquera (excepte el cicle formatiu Aqüicultura)

 • Tèxtil, confecció i pell

 • Transport i manteniment de vehicles

 • Vidre i ceràmica

Matèries per a triar (2 dels 5)

 • Dibuix tècnic

 • Física

 • Tecnologia industrial

 • Tecnologia de la informació i la comunicació (TIC)

 • Matemàtiques

bottom of page