top of page

Accés a UIB

El CEPA CALVIÀ ofereix un curs de preparació per a les proves d'accés a la Universitat per als majors de 25 anys, que té en compte les novetats recollides a la darrera normativa aprovada pel Consell d’Universitats. Segons aquesta normativa, l’estructura de les proves és la següent:

Part comuna: La prova comprèn quatre exercicis referits als àmbits següents:

  • Comentari de text.

  • Llengua catalana (examen tipus test, nivell B).

  • Llengua castellana (examen tipus test).

  • Llengua estrangera; es pot elegir entre anglès, francès, alemany, italià i portuguès

Part específica (en funció de la carrera que es vulgui estudiar)
Consta de dos exercicis (matèria obligatòria i matèria optativa) i s'estructura en cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s'adscriuen els ensenyaments universitaris de grau. En funció de l'opció triada el candidat tindrà preferència per a l'admissió als estudis universitaris vinculats a la branca de coneixement (vinculació opcions i estudis universitaris).

Opció A: Arts i Humanitats

     Matèria obligatòria: Literatura

     Matèria optativa (triar-ne una)

           Història

           Història de l'Art (Tutoria)

           Filosofia (No s’imparteix al centre)

Opció B: Ciències

       Matèria obligatòria: Matemàtiques

       Matèria optativa (triar-ne una)

           Biologia

           Física (No s’imparteix al centre)

           Química (No s’imparteix al centre)

Opció C: Ciències de la Salut

       Matèria obligatòria: Biologia

       Matèria optativa (triar-ne una)

            Matemàtiques

            Física (No s'imparteix al centre)

            Química (No s’imparteix al centre)

Opció D: Ciències Socials i Jurídiques

       Matèria obligatòria: Història

       Matèria optativa (triar-n e una)

            Literatura

            Economia (No s'imparteix al centre)

            Geografia (No s’imparteix al centre

            Matemàtiques

Opció E: Enginyeria i Arquitectura

      Matèria obligatòria: Matemàtiques

      Matèria Optativa (triar-ne una)

           Dibuix Tècnic (No s'imparteix al centre )

           Economia (No s'imparteix al centre)

           Física (No s'impartreix al Centre)

PER ALS MÉS GRANS DE 45 ANYS

Les persones majors de 45 anys que no tenguin cap titulació acadèmica que els habiliti per a accedir a la universitat per altres vies, ni puguin acreditar experiència laboral o professional podran accedir als estudis de grau mitjançant la superació d’una prova d’accés adaptada.
A més d’haver de superar les assignatures de Llengua Catalana, Llengua Castellana i Comentari de Text, l’avaluació de l’alumne/a es completarà amb una entrevista personal.

ADRECES ELECTRÒNIQUES D’INTERÈS : www.uib.es    

bottom of page