top of page

Novetat curs 2020-21

Educació secundària per a persones adultes

COM estan organitzats els estudis d’ESPA?

L’ESPA consta de quatre cursos de quatre mesos cada un (temporalització quadrimestral), amb la finalitat que els alumnes adults puguin completar la seva formació en el mínim temps possible.

La distribució d’aquests cursos és:

1r Nivell.1: equival a 1r d´ESO.

1r Nivell.2: equival a 2n d´ESO.

2n Nivell.1: equival a 3r d´ESO.

2n Nivell.2: equival a 4t d´ESO.

Els continguts dels "mòduls" o assignatures tradicionals de l´ESO estan agrupades en 3 "Àmbits":

a) Àmbit de comunicació: mòduls de català, castellà i anglès

b) Àmbit social: mòdul de ciències socials.

c) Àmbit cientificotecnològic: mòduls de matemàtiques i ciències de la naturalesa.

Per tant, són sis mòduls o assignatures distintes agrupades en 3 àmbits per a cada curs.

QUI pot estudiar ESPA?

Per poder fer l’ESPA s’han de tenir divuit anys complits o complir-los dins l’any que es fa la sol·licitud de matrícula.

A més, i excepcionalment, els majors de setze anys que es trobin en una d’aquestes situacions:

a) Tenir un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.

b) Ser esportistes d’alt rendiment.

c) Estar internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

COM es pot estudiar ESPA?

En el CEPA Calvià es pot estudiar l’ESPA en dues modalitats diferents: presencial i semipresencial.

En el sistema presencial, les classes corresponents als 6 mòduls que té cada un dels nivells es desenvolupen, al llarg del quadrimestre, amb una distribució horària setmanal de 21 hores lectives presencials.

El sistema semipresencial o individualitzat està adreçat a persones que tenen horaris que no els permeten acudir regularment a classe. Tenen dues possibilitats de fer els mòduls corresponents a cada un dels nivells:

-Des de casa seva amb l’ordinador, sense horaris ni desplaçaments diaris. A través de  l’Aula Virtual l’alumne disposarà de tota la informació que ha de menester per a l´autoaprenentatge: llistat de llibres, documentació, apunts i exercicis i orientacions per a cada mòdul.  

-També en un horari presencial de matí o d'horabaixa. Amb el suport d’un equip de professors-tutors especialitzats que orientaran mitjançant:

• Tutories col·lectives, designades pel professor del mòdul.

• Tutories individuals, de dos tipus:

      Presencials: atenció personalitzada amb el professor de l’assignatura o mòdul.

      Telemàtiques: Podràs posar-te en contacte amb el professorat a través de l'Aula virtual, fòrum, videoconferència, correu electrònic, etc.

QUIN títol s’obté en acabar els 4 nivells?

Els alumnes que acabin, amb èxit, els 4 nivells obtindran el títol de Graduat en Secundària. Amb aquest títol, els alumnes poden continuar la seva formació acadèmica estudiant Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà.

QUAN es pot fer la matrícula?

Per al 1r quadrimestre, tant al sistema presencial com al semipresencial, la matrícula es fa el mes de setembre. Les classes comencen dia 1 d’octubre i acaben el mes de febrer. Per al 2n quadrimestre, tant al sistema presencial com al semipresencial, la matrícula es fa el mes de febrer. Les classes comencen el mes de febrer i acaben el mes de juny.

Aquests dades estan regulades per la corresponent normativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.

bottom of page