top of page

Certificats de professionalitat

IMPARTICIÓ DE LES ESPECIALITATS FORMATIVES

CORRESPONENTS A LES COMPETÈNCIES CLAUS DE NIVELL 2

QUÈ són els certificats de professionalitat?

Els certificats de professionalitat, regulats per RD 34/2008, són instruments d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions professionals dins l’àmbit de l’administració laboral.

Acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això afecti la regulació de l’exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Són expedits pel Servei d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

Hi ha certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.

S’obtenen mitjançant dues vies:

  • Superant tots el mòduls que integren el certificat de professionalitat.

  • Seguint els procediments establerts per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i/o de vies no formals de formació.

El catàleg de certificats de professionalitat s’agrupa en 26 famílies professionals.

Per a poder fer els mòduls que integren el certificat o per seguir el procediment d’avaluació i acreditació, les persones interessades han de complir uns requisits de titulació.

bottom of page